సౌన్దర్యలహరీ : 2

శంకరభగవత్పాదుల సౌన్దర్యలహరీ : 2 :

తనీయాంసుం పాంసుం తవచరణ పంకేరుహ భవం
విరించిః సంచిన్వన్ విరచయతి లోకానవికలమ్ |
వహత్యేనం శౌరిః కథమపి సహశ్రేణ శిరసాం
హరః సంక్షుద్యైనం భజతి భసితోద్ధూళన విధిమ్ ||
2 ||

అమ్మా! నీ పాదపద్మమునందలి ఒక ధూళికణాన్ని గ్రహించి, బ్రహ్మదేవుడు ఈ లోకాలను ఎలాంటి లోటూ లేకుండా నిర్మిస్తున్నాడు. ఆ ఈ లోకాలను విష్ణువు, ఎలాగో (చాలా శ్రమతో), తన వేయి శిరస్సులతో మోస్తున్నాడు. ఆ రేణువును హరుడు బాగా మెదిపి శరీరానికి విభూతిగా ధరిస్తున్నాడు.

Soundaryalahari 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s