శ్రీబాలాత్రిపురసుందరీ పంచరత్నస్తోత్రం

శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ పంచరత్నస్తోత్రం

నీలాలకాం శశిముఖీం నవపల్లవోష్ఠీం|
చాంపేయపుష్ప సుషమోజ్జ్వల దివ్యనాసాం|
పద్మేక్షణాం ముకుర సుందర గండభాగాం|
త్వాం సాంప్రతం త్రిపురసుందరిదేవి వందే||

శ్రీకుందకుట్మలశిఖోజ్జ్వల దంతబృందాం|
మందస్మిత ద్యుతి తిరోహిత చారువాణీం|
నానామణి స్థగిత హార సుచారు కంఠీం|
త్వాం సాంప్రతం త్రిపురసుందరిదేవి వందే||

పీనస్తనీం ఘనభుజాం విపులాబ్జ హస్తాం|
భృంగావళీ జిత సుశోభిత రోమ రాజిం|
మత్తేభ కుంభ కుచభార సునమ్రమధ్యాం|
త్వాం సాంప్రతం త్రిపురసుందరిదేవి వందే||

రంభోజ్జ్వలోరు యుగళాం మృగరాజ పత్రా|
మింద్రాది దేవ మకు టోజ్జ్వల పాదపద్మాం|
హేమాంబరాం కర ధృతాంచితఖడ్గవల్లీం|
త్వాం సాంప్రతం త్రిపురసుందరిదేవి వందే||

మత్తేభవక్త్ర జననీం మృడదేహ యుక్తాం|
శైలాగ్రమధ్య నిలయాంవర సుందరాంగీం|
కోటీశ్వరాఖ్య హృది సంస్థిత పాదపద్మాం|
త్వాం సాంప్రతం త్రిపురసుందరిదేవి వందే||

బాలే త్వత్పాద యుగళం ధ్యాత్వా సంప్రతి నిర్మితం|
నవీనంపంచరత్నం చ ధార్యతాం చరణద్వయే||

కోటీశ్వరేణవిరచితం శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ పంచరత్నస్తోత్రం సంపూర్ణం.

Bala Tripura sundari pancharatnam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s