శ్రీజయేంద్రవాణి – ప్రశ్నోత్తరములు 5

1  జపము చెయ్యటానికి తగిన మాలలు ఏవి?
: రుద్రాక్షమాల , ముత్యాలమాల , పగడాలమాల , స్ఫటికమాల , శంఖుపూసలమాల , వెండిపూసలమాల , వేపగింజలమాల , తామరపూసలమాల.

2  నిమ్మకాయ డిప్పలో దీపం వెలిగించవచ్చునా?
: దుర్గా అమ్మవారి సన్నిధిలో రాహుకాలం ముందు వెలిగిస్తే మేలు జరుగును.

3  ఇంట్లో పావురములను పెంచవచ్చునా? 
: ఇంట్లో పావురములను పెంచకూడదు. కాని దేవాలయములలోను , ఇతర బహిరంగ స్థలములలోనూ ఉన్న పెంపుడు పావురములకు ధాన్యపు గింజలు ఆహారముగా వేయవచ్చును.

4  పూజకు సంబంధించిన స్తోత్రములనన్నింటినీ పూజగదిలో కూర్చునే చదవవలెనా? లేక ఇంట్లో ఇతర గదులలో కూర్చుని కూడా చదువవచ్చునా?
: దేవుని ప్రార్థనా స్తోత్రములను ఇంట్లో శుభ్రముగా వున్న అన్ని గదులలోను కూర్చుని చదవవచ్చును.అన్ని సమయాలలోనూ చదవవచ్చును.

5  ఇంట్లో దేవుని గదిలో ఉదయం , సాయంత్రం రెండు వేళలా దీపం వెలిగించి ప్రార్థించవలెనా? సాయంత్రం మాత్రం దీపం వెలిగించిన సరిపోతుందా?
: గృహయజమానురాలు రెండువేళలా దీపం వెలిగించి పూజ చేయవలెను.

For more related posts ->

https://shankaravani.org/tag/jayendraswamy/. , https://shankaravani.org/tag/prashnotaramulu/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s