ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :మహా గణపతిం

రాగం: నాట రాగం
తాళం: ఆది తాళం

పల్లవి
మహా గణపతిం మనసా స్మరామి
మహా గణపతిం మనసా స్మరామి
వశిష్ట వామ దేవాది వందిత

చరణం:
మహా దేవ సుతం గురుగుహ నుతం
మార కోటి ప్రకాశం శాంతం
మహా కావ్య నాటకాది ప్రియం
మూషిక వాహన మోదక ప్రియం

పా ప మ గ మ రి స – రి స ని స ప మ గ మ పా
ద ని స రి గ మ మ రి స – రి స ని ప మా
స ని ప మ – గ మ ని ప మ – రి గ మ – రి రి స
స ని – పా మ – గ మ – రి స – ని స రి గ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s