ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :గజాననయుతం గణేశ్వరం

ముత్తుస్వామిదీక్షితుల కీర్తన :గజాననయుతం గణేశ్వరం

రాగం: చక్రవాకం
తాళం : ఆది

పల్లవి
గజాననయుతం గణేశ్వరం
భజామి సతతం సురేశ్వరం

చరణం
అజేన్ద్ర పూజిథ విఘ్నేశ్వరం
గణాది సన్నుతపద పద్మకరం

మధ్యమకాలసాహిత్యం
కుంజరభంజన చతురతరకరం
గురుగుహాగ్రజం ప్రణవాకారం

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s