శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామావళీ

శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామావళీ

॥ అథ శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామావళీ ॥

ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః ।
ఓం కమలానాథాయ నమః ।
ఓం వాసుదేవాయ నమః ।
ఓం సనాతనాయ నమః ।
ఓం వసుదేవాత్మజాయ నమః ।
ఓం పుణ్యాయ నమః ।
ఓం లీలామానుషవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం శ్రీవత్సకౌస్తుభధరాయ నమః ।
ఓం యశోదావత్సలాయ నమః ।
ఓం హరయే నమః । 10

ఓం చతుర్భుజాత్తచక్రాసిగదాశఙ్ఖ్యాద్యుదాయుధాయ నమః ।
ఓం దేవకీనన్దనాయ నమః ।
ఓం శ్రీశాయ నమః ।
ఓం నన్దగోపప్రియాత్మజాయ నమః ।
ఓం యమునావేగసంహారిణే నమః ।
ఓం బలభద్రప్రియానుజాయ నమః ।
ఓం పూతనాజీవితాపహరాయ నమః ।
ఓం శకటాసురభఞ్జనాయ నమః ।
ఓం నన్దవ్రజజనానన్దినే నమః ।
ఓం సచ్చిదానన్దవిగ్రహాయ నమః । 20

ఓం నవనీతవిలిప్తాఙ్గాయ నమః ।
ఓం నవనీతనటాయ నమః ।
ఓం అనఘాయ నమః ।
ఓం నవనీతలవాహారిణే నమః ।
ఓం ముచుకున్దప్రసాదకాయ నమః ।
ఓం షోడశస్త్రీసహస్రేశాయ నమః ।
ఓం త్రిభఙ్గినే నమః ।
ఓం మధురాకృతయే నమః ।
ఓం శుకవాగమృతాబ్ధిన్దవే నమః ।
ఓం గోవిన్దాయ నమః । 30

ఓం గోవిదామ్పతయే నమః ।
ఓం వత్సవాటీచరాయ నమః ।
ఓం అనన్తాయ నమః ।
ఓం ధేనుకాసురభఞ్జనాయ నమః ।
ఓం తృణీకృతతృణావర్తాయ నమః ।
ఓం యమలార్జునభఞ్జనాయ నమః ।
ఓం ఉత్తాలతాలభేత్రే నమః ।
ఓం తమాలశ్యామలాకృతయే నమః ।
ఓం గోపగోపీశ్వరాయ నమః ।
ఓం యోగినే నమః । 40

ఓం కోటిసూర్యసమప్రభాయ నమః ।
ఓం ఇలాపతయే నమః ।
ఓం పరఞ్జ్యోతిషే నమః ।
ఓం యాదవేన్ద్రాయ నమః ।
ఓం యదూద్వహాయ నమః ।
ఓం వనమాలినే నమః ।
ఓం పీతవాససే నమః ।
ఓం పారిజాతాపహారకాయ నమః ।
ఓం గోవర్ధనాచలోద్ధర్త్రే నమః ।
ఓం గోపాలాయ నమః । 50

ఓం సర్వపాలకాయ నమః ।
ఓం అజాయ నమః ।
ఓం నిరఞ్జనాయ నమః ।
ఓం కామజనకాయ నమః ।
ఓం కఞ్జలోచనాయ నమః ।
ఓం మధుఘ్నే నమః ।
ఓం మథురానాథాయ నమః ।
ఓం ద్వారకానాయకాయ నమః ।
ఓం బలినే నమః ।
ఓం వృన్దావనాన్తసఞ్చారిణే నమః । 60

ఓం తులసీదామభూషణాయ నమః ।
ఓం స్యమన్తకమణేర్హర్త్రే నమః ।
ఓం నరనారాయణాత్మకాయ నమః ।
ఓం కుబ్జాకృష్టామ్బరధరాయ నమః ।
ఓం మాయినే నమః ।
ఓం పరమపూరుషాయ నమః ।
ఓం ముష్టికాసురచాణూరమల్లయుద్ధవిశారదాయ నమః ।
ఓం సంసారవైరిణే నమః ।
ఓం కంసారయే నమః ।
ఓం మురారయే నమః । 70

ఓం నరకాన్తకాయ నమః ।
ఓం అనాదిబ్రహ్మచారిణే నమః ।
ఓం కృష్ణావ్యసనకర్షకాయ నమః ।
ఓం శిశుపాలశిరశ్ఛేత్రే నమః ।
ఓం దుర్యోధనకులాన్తకాయ నమః ।
ఓం విదురాక్రూరవరదాయ నమః ।
ఓం విశ్వరూపప్రదర్శకాయ నమః ।
ఓం సత్యవాచే నమః ।
ఓం సత్యసఙ్కల్పాయ నమః ।
ఓం సత్యభామారతాయ నమః । 80

ఓం జయినే నమః ।
ఓం సుభద్రాపూర్వజాయ నమః ।
ఓం జిష్ణవే నమః ।
ఓం భీష్మముక్తిప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం జగద్గురవే నమః ।
ఓం జగన్నాథాయ నమః ।
ఓం వేణునాదవిశారదాయ నమః ।
ఓం వృషభాసురవిధ్వంసినే నమః ।
ఓం బాణాసురకరాన్తకాయ నమః । బాణాసురబలాన్తకాయ
(ఓం బకారయే నమః ।
ఓం బాణనాహుకృతే నమః ।)
ఓం యుధిష్ఠిరప్రతిష్ఠాత్రే నమః । 90

ఓం బర్హిబర్హావతంసకాయ నమః ।
ఓం పార్థసారథయే నమః ।
ఓం అవ్యక్తగీతామృతమహోదధయే నమః ।
ఓం కాలీయఫణిమాణిక్యరఞ్జితశ్రీపదామ్బుజాయ నమః ।
ఓం దామోదరాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమః ।
ఓం దానవేన్ద్రవినాశనాయ నమః ।
ఓం నారాయణాయ నమః ।
ఓం పరస్మై బ్రహ్మణే నమః ।
ఓం పన్నగాశనవాహనాయ నమః । 100

ఓం జలక్రీడాసమాసక్తగోపీవస్త్రాపహారకాయ నమః ।
ఓం పుణ్యశ్లోకాయ నమః ।
ఓం తీర్థకరాయ నమః ।
ఓం వేదవేద్యాయ నమః ।
ఓం దయానిధయే నమః ।
ఓం సర్వతీర్థాత్మకాయ నమః ।
ఓం సర్వగ్రహరూపిణే నమః ।
ఓం పరాత్పరస్మై నమః । 108

ఇతి శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామావళీ ॥

Sri Krishnashtottarashatanamavali

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s