శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ (పారాయణస్తోత్రము)

శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్

శ్రీగణేశాయ నమః ।

ఓం అస్య శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రస్య శ్రీశేష ఋషిః,
అనుష్టుప్-ఛన్దః, శ్రీకృష్ణో దేవతా, శ్రీకృష్ణప్రీత్యర్థే
శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామజపే వినియోగః ।
శ్రీశేష ఉవాచ ।

ఓం శ్రీకృష్ణః కమలానాథో వాసుదేవః సనాతనః ।
వాసుదేవాత్మజః పుణ్యో లీలామానుషవిగ్రహః ॥ 1॥

శ్రీవత్సకౌస్తుభధరో యశోదావత్సలో హరిః ।
చతుర్భుజాత్తచక్రాసిగదాశఙ్ఖామ్బుజాయుధః ॥ 2॥

దేవకీనన్దనః శ్రీశో నన్దగోపప్రియాత్మజః ।
యమునావేగసంహారీ బలభద్రప్రియానుజః ॥ 3॥

పూతనాజీవితహరః శకటాసురభఞ్జనః ।
నన్దవ్రజజనానన్దీ సచ్చిదానన్దవిగ్రహః ॥ 4॥

నవనీతనవాహారీ ముచుకున్దప్రసాదకః ।
షోడశస్త్రీసహస్రేశస్త్రిభఙ్గో మధురాకృతిః ॥ 5॥

శుకవాగమృతాబ్ధీన్దుర్గోవిన్దో గోవిదామ్పతిః ।
వత్సపాలనసఞ్చారీ ధేనుకాసురభఞ్జనః ॥ 6॥

తృణీకృతతృణావర్తో యమలార్జునభఞ్జనః ।
ఉత్తాలతాలభేత్తా చ తమాలశ్యామలాకృతిః ॥ 7॥

గోపీగోపీశ్వరో యోగీ సూర్యకోటిసమప్రభః ।
ఇలాపతిః పరంజ్యోతిర్యాదవేన్ద్రో యదూద్వహః ॥ 8॥

వనమాలీ పీతవాసాః పారిజాతాపహారకః ।
గోవర్ధనాచలోద్ధర్తా గోపాలః సర్వపాలకః ॥ 9॥

అజో నిరఞ్జనః కామజనకః కఞ్జలోచనః ।
మధుహా మథురానాథో ద్వారకానాయకో బలీ ॥ 10॥

వృన్దావనాన్తసఞ్చారీ తులసీదామభూషణః ।
స్యమన్తకమణేర్హర్తా నరనారాయణాత్మకః ॥ 11॥

కుబ్జాకృష్ణామ్బరధరో మాయీ పరమపూరుషః ।
ముష్టికాసురచాణూరమహాయుద్ధవిశారదః ॥ 12॥

సంసారవైరీ కంసారిర్మురారిర్నరకాన్తకః ।
అనాదిర్బ్రహ్మచారీ చ కృష్ణావ్యసనకర్షకః ॥ 13॥

శిశుపాలశిరచ్ఛేత్తా దుర్యోధనకులాన్తకృత ।
విదురాక్రూరవరదో విశ్వరూపప్రదర్శకః ॥ 14॥

సత్యవాక్ సత్యసఙ్కల్పః సత్యభామారతో జయీ ।
సుభద్రాపూర్వజో విష్ణుర్భీష్మముక్తిప్రదాయకః ॥ 15॥

జగద్గురుర్జగన్నాథో వేణువాద్యవిశారదః ।
వృషభాసురవిధ్వంసీ బకారిర్బాణబాహుకృత్ ॥ 16॥

యుధిష్ఠిరప్రతిష్ఠాతా బర్హిబర్హావతంసకః ।
పార్థసారథిరవ్యక్తో గీతామృతమహోదధిః ॥ 17॥

కాలీయఫణిమాణిక్యరఞ్జితశ్రీపదామ్బుజః ।
దామోదరో యజ్ఞభోక్తా దానవేన్ద్రవినాశనః ॥ 18॥

నారాయణః పరమ్బ్రహ్మ పన్నగాశనవాహనః ।
జలక్రీడాసమాసక్తగోపీవస్త్రాపహారకః ॥ 19॥

పుణ్యశ్లోకస్తీర్థకరో వేదవేద్యో దయానిధిః ।
సర్వతీర్థాత్మకః సర్వగ్రహరూపీ పరాత్పరః ॥ 20॥

ఇత్యేవం కృష్ణదేవస్య నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ।
కృష్ణేన కృష్ణభక్తేన శ్రుత్వా గీతామృతం పురా ॥ 21॥

స్తోత్రం కృష్ణప్రియకరం కృతం తస్మాన్మయా పురా ।
కృష్ణనామామృతం నామ పరమానన్దదాయకమ్ ॥ 22॥

అనుపద్రవదుఃఖఘ్నం పరమాయుష్యవర్ధనమ్
దానం శ్రుతం తపస్తీర్థం యత్కృతం త్విహ జన్మని ॥ 23॥

పఠతాం శృణ్వతాం చైవ కోటికోటిగుణం భవేత్ ।
పుత్రప్రదమపుత్రాణామగతీనాం గతిప్రదమ్ ॥ 24॥

ధనావహం దరిద్రాణాం జయేచ్ఛూనాం జయావహమ్ ।
శిశూనాం గోకులానాం చ పుష్టిదం పుష్టివర్ధనమ్ ॥ 25॥

వాతగ్రహజ్వరాదీనాం శమనం శాన్తిముక్తిదమ్ ।
సమస్తకామదం సద్యః కోటిజన్మాఘనాశనమ్ ॥ 26॥

అన్తే కృష్ణస్మరణదం భవతాపభయాపహమ్ ।

కృష్ణాయ యాదవేన్ద్రాయ జ్ఞానముద్రాయ యోగినే ।
నాథాయ రుక్మిణీశాయ నమో వేదాన్తవేదినే ॥ 27॥

ఇమం మన్త్రం మహాదేవి జపన్నేవ దివానిశమ్ ।
సర్వగ్రహానుగ్రహభాక్ సర్వప్రియతమో భవేత్ ॥ 28॥

పుత్రపౌత్రైః పరివృతః సర్వసిద్ధిసమృద్ధిమాన్ ।
నిర్విశ్య భోగానన్తేఽపి కృష్ణసాయుజ్యమాప్యునాత్ ॥ 29॥

॥ ఇతి శ్రీనారదపఞ్చరాత్రే శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమాప్తమ్ ॥

Sri Krishnashtottarashatanama Stotram

1 Comment

  1. Om Sri Krishna parambrene namaha
    Krishnaya vasudevaya deviki nandanaya nanda gopakumaraya goviandaya namo namaha

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s