శ్రీకృష్ణాష్టకమ్ (కృష్ణం వన్దే జగద్గురుమ్) – పారాయణస్తోత్రము

॥ శ్రీకృష్ణాష్టకమ్ ॥

వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనమ్
దేవకీపరమానన్దం కృష్ణం వన్దే జగద్గురుమ్ ॥ 1॥

ఆతసీపుష్పసంకాశమ్ హారనూపురశోభితమ్
రత్నకణ్కణకేయూరం కృష్ణం వన్దే జగద్గురుమ్ ॥ 2॥

కుటిలాలకసంయుక్తం పూర్ణచన్ద్రనిభాననమ్
విలసత్కుణ్డలధరం కృష్ణం వన్దే జగద్గురుమ్ ॥ 3॥

మన్దారగన్ధసంయుక్తం చారుహాసం చతుర్భుజమ్
బర్హిపిఞ్ఛావచూడాఙ్గం కృష్ణం వన్దే జగద్గురుమ్ ॥ 4॥

ఉత్ఫుల్లపద్మపత్రాక్షం నీలజీమూతసన్నిభమ్
యాదవానాం శిరోరత్నం కృష్ణం వన్దే జగద్గురుమ్ ॥ 5॥

రుక్మిణీకేళిసంయుక్తం పీతాంబరసుశోభితమ్
అవాప్తతులసీగన్ధం కృష్ణం వన్దే జగద్గురుమ్ ॥ 6॥

గోపికానాం కుచద్వన్ద్వ కుంకుమాఙ్కితవక్షసమ్
శ్రీ నికేతం మహేష్వాసం కృష్ణం వన్దే జగద్గురుమ్ ॥ 7॥

శ్రీవత్సాఙ్కం మహోరస్కం వనమాలావిరాజితమ్
శఙ్ఖచక్రధరం దేవం కృష్ణం వన్దే జగద్గురుమ్ ॥ 8॥

కృష్ణాష్టకమిదం పుణ్యం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్ ।
కోటిజన్మకృతం పాపం స్మరణేన వినష్యతి ॥

॥ ఇతి కృష్ణాష్టకమ్ ॥

Krishnashtakam (Krishnam vande jagadgurum)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s