శ్రీ లక్ష్మీఅష్టోత్తర శతనామావళి

శ్రీ లక్ష్మీఅష్టోత్తర శతనామావళి

 1. హ్రీం ప్రకృత్యై నమః
 2. హ్రీం వికృతై నమః
 3. హ్రీం విద్యాయై నమః
 4. హ్రీం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః
 5. హ్రీం శ్రద్ధాయై నమః
 6. హ్రీం విభూత్యై నమః
 7. హ్రీం సురభ్యై నమః
 8. హ్రీం పరమాత్మికాయై నమః
 9. హ్రీం వాచే నమః
 10. హ్రీం పద్మాలయాయై నమః
 11. హ్రీం పద్మాయై నమః
 12. హ్రీం శుచయే నమః
 13. హ్రీం స్వాహాయై నమః
 14. హ్రీం స్వధాయై నమః
 15. హ్రీం సుధాయై నమః
 16. హ్రీం ధన్యాయై నమః
 17. హ్రీం హిరణ్మయ్యై నమః
 18. హ్రీం లక్ష్మ్యై నమః
 19. హ్రీం నిత్యపుష్టాయై నమః
 20. హ్రీం విభావర్యై నమః
 21. హ్రీం అదిత్యై నమః
 22. హ్రీం దిత్యై నమః
 23. హ్రీం దీప్తాయై నమః
 24. హ్రీం వసుధాయై నమః
 25. హ్రీం వసుధారిణ్యై నమః
 26. హ్రీం కమలాయై నమః
 27. హ్రీం కాన్తాయై నమః
 28. హ్రీం కామాక్ష్యై నమః
 29. హ్రీం క్రోధసంభవాయై నమః
 30. హ్రీం అనుగ్రహప్రదాయై నమః
 31. హ్రీం బుద్ధయే నమః
 32. హ్రీం అనఘాయై నమః
 33. హ్రీం హరివల్లభాయై నమః
 34. హ్రీం అశోకాయై నమః
 35. హ్రీం అమృతాయై నమః
 36. హ్రీం దీప్తాయై నమః
 37. హ్రీం లోకశోకవినాశిన్యై నమః
 38. హ్రీం ధర్మనిలయాయై నమః
 39. హ్రీం కరుణాయై నమః
 40. హ్రీం లోకమాత్రే నమః
 41. హ్రీం పద్మప్రియాయై నమః
 42. హ్రీం పద్మహస్తాయై నమః
 43. హ్రీం పద్మాక్ష్యై నమః
 44. హ్రీం పద్మసుందర్యై నమః
 45. హ్రీం పద్మోద్భవాయై నమః
 46. హ్రీం పద్మముఖ్యై నమః
 47. హ్రీం పద్మనాభ ప్రియాయై నమః
 48. హ్రీం రమాయై నమః
 49. హ్రీం పద్మమాలాధరాయై నమః
 50. హ్రీం దేవ్యై నమః
 51. హ్రీం పద్మిన్యై నమః
 52. హ్రీం పద్మగన్ధిన్యై నమః
 53. హ్రీం పుణ్యగంధాయై నమః
 54. హ్రీం సుప్రసన్నాయై నమః
 55. హ్రీం ప్రసాదాభిముఖ్యై నమః
 56. హ్రీం ప్రభాయై నమః
 57. హ్రీం చన్ద్రవదనాయై నమః
 58. హ్రీం చన్ద్రాయై నమః
 59. హ్రీం చంద్రసహోదర్యై నమః
 60. హ్రీం చతుర్భుజాయై నమః
 61. హ్రీం చంద్రరూపాయై నమః
 62. హ్రీం ఇన్దిరాయై నమః
 63. హ్రీం ఇన్దుశీతలాయై నమః
 64. హ్రీం ఆహ్లాదజనన్యై నమః
 65. హ్రీం పుష్ట్యై నమః
 66. హ్రీం శివాయై నమః
 67. హ్రీం శివకర్యై నమః
 68. హ్రీం సత్యై నమః
 69. హ్రీం విమలాయై నమః
 70. హ్రీం విశ్వజనన్యై నమః
 71. హ్రీం తుష్ట్యై నమః
 72. హ్రీం దారిద్ర్యనాశిన్యై నమః
 73. హ్రీం ప్రీతిపుష్కరిణ్యై నమః
 74. హ్రీం శాన్తాయై నమః
 75. హ్రీం శుక్లమాల్యాంబరాయై నమః
 76. హ్రీం శ్రియై నమః
 77. హ్రీం భాస్కర్యై నమః
 78. హ్రీం బిల్వనిలయాయై నమః
 79. హ్రీం వరారోహాయై నమః
 80. హ్రీం యశస్విన్యై నమః
 81. హ్రీం వసుంధరాయై నమః
 82. హ్రీం ఉదారాంగాయై నమః
 83. హ్రీం హరిణ్యై నమః
 84. హ్రీం హేమమాలిన్యై నమః
 85. హ్రీం ధనధాన్యకర్యై నమః
 86. హ్రీం సిద్ధయే నమః
 87. హ్రీం స్త్రైణసౌమ్యాయై నమః
 88. హ్రీం శుభప్రదాయై నమః
 89. హ్రీం నృపవేశ్మగతానందాయై నమః
 90. హ్రీం వరలక్ష్మ్యై నమః
 91. హ్రీం వసుప్రదాయై నమః
 92. హ్రీం శుభాయై నమః
 93. హ్రీం హిరణ్యప్రాకారాయై నమః
 94. హ్రీం సముద్రతనయాయై నమః
 95. హ్రీం జయాయై నమః
 96. హ్రీం మంగళాదేవ్యై నమః
 97. హ్రీం విష్ణువక్షస్థలస్థితాయై నమః
 98. హ్రీం విష్ణుపత్న్యై నమః
 99. హ్రీం ప్రసన్నాక్ష్యై నమః
 100. హ్రీం నారాయణ సమాశ్రితాయై నమః
 101. హ్రీం దారిద్ర్యధ్వంసిన్యై నమః
 102. హ్రీం దేవ్యై నమః
 103. హ్రీం సర్వోపద్రవవారిణ్యై నమః
 104. హ్రీం నవదుర్గాయై నమః
 105. హ్రీం మహాకాళ్యై నమః
 106. హ్రీం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికాయై నమః
 107. హ్రీం త్రికాలజ్ఞానసంపన్నాయై నమః
 108. హ్రీం భువనేశ్వర్యై నమః

Lakshmi Ashtottarashatanamaavali

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s