శ్రీజయేంద్రవాణి – ప్రశ్నోత్తరములు 1

1 ప్రశ్న: స్త్రీలు మంగళసూత్రం కట్టుకున్న త్రాడు ఎన్నాళ్ళకి ఒకసారి మార్చి కొత్తది కట్టుకొనవలెను?
జవాబు: మాంగల్యం కట్టిన పసుపు త్రాటిలో ఒక నూలు పోగు పోయినాసరే , శని , మంగళవారాలు కాకుండా మిగిలిన రోజులలో రాహుకాలం , మరణయోగం , లేకుండా మంచి సమయం చూసి క్రొత్త పసుపు త్రాడు కట్టుకొనవలెను.
( మాంగల్యం పసుపుత్రాడులో కట్టుకొనటమే విశేషము)

2 ప్రశ్న: స్త్రీలు రెండు చేతులతో రెండు చెవులు పట్టుకుని గుంజీలు తీస్తూ వినాయకునికి నమస్కరించవచ్చునా?
జవాబు:
రెండు చేతులతో రెండు చెవులు పట్టుకుని గుంజీలు తీస్తున్నట్టు భావన చేస్తూ స్త్రీలు నమస్కరించవచ్చును.

3 ప్రశ్న: సుమంగళి స్త్రీలు చందనం పెట్టుకోవచ్చునా?
జవాబు:
నుదుట కుంకుమ పెట్టుకుని దానిపైన చిన్నగా విభూతి పెట్టుకొనవచ్చును. చందనం కంఠానికి రాసుకోవలెను.

4 ప్రశ్న: భర్త , పిల్లల ఆరోగ్యం , కుటుంబ క్షేమం కొరకు గృహిణి వారానికి ఒక రోజు ఏ దేవతకి పూజ చేస్తే మంచిది?
జవాబు:
శుక్రవారం అమ్మవారి పూజ చేయవలెను . దేవాలయంలో పరాశక్తి అర్చన చేయవలెను . క్షేమం కలుగుతుంది.

5 ప్రశ్న: కుటుంబంలో దారిద్ర్యం తీరి పిల్లలకు వివాహాలు కావడానికి నేను ఏ స్తోత్రాలు చదవాలి?
జవాబు:
మీరు ప్రతిరోజు పారాయణం చేయవలసిన స్తోత్రం
” విదేహి దేవి కళ్యాణం విదేహి పరమం శుభం
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో దేహి!”

For more related posts -> https://shankaravani.org/tag/jayendraswamy/

2 Comments

  1. ప్రయోజనకరమైన పోస్ట్ లతో మాకు సందేహ నివ్రృత్తి చేస్తున్న మీకు క్రృతజ్ఞతలు. 🙏🙏🙏

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s