సంకటనాశన శ్రీ గణపతి స్తోత్రమ్

సంకటనాశన శ్రీ గణపతి స్తోత్రమ్

ప్రణమ్యా శిరసాదేవం గౌరీపుత్రం వినాయకం|
భక్తావాసమ్ స్మరేన్నిత్యం ఆయుష్కామార్ధసిద్ధయే||

ప్రథమం వక్రతుండంచ ఏకదంతం ద్వితీయకమ్|
తృతీయం కృష్ణ పింగాక్షం గజవక్త్రం చతుర్ధకమ్||

లమ్బోధరం పంచమం చ షష్ఠం వికటమేవచ|
సప్తమం విఘ్నరాజంచ ధూమ్రవర్ణం తథాష్టకమ్||

నవమం బాలచంద్రంచ దశమంతు వినాయకమ్|
ఏకాదశం గణపతిం ద్వాదశమం తు గజాననమ్ ||

ద్వాదశైతాని నామాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః|
నచవిఘ్న భయంతస్య సర్వసిద్ధి కరమ్పరమ్||

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ లభతే ధనమ్|
పుత్రార్థీ లభతే పుత్రా న్మోక్షార్థీ లభతే గతిం||

జపేద్గణపతి స్తోత్రం షడ్భిర్మాసైః ఫలం లభేత్|
సంవత్సరేణ సిద్ధించ లభతే నాత్ర సంశయః||

అష్టానాం బ్రహ్మణానాంచ లిఖిత్వాయ స్సమర్పయేత్|
తస్య విద్యాభవేత్సర్వాగణేశస్య ప్రసాదతః||

ఇతి సంకత నాశనం నామ గణేశ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం సంపూర్ణం||

Sankata nashana Ganapati stotram

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s