అష్టలక్ష్మీస్తోత్రమ్

॥ అష్టలక్ష్మీస్తోత్రమ్ ॥

॥ ఆదిలక్ష్మీ ॥

సుమనసవన్దిత సున్దరి మాధవి చన్ద్ర సహోదరి హేమమయే ।
మునిగణమణ్డిత మోక్షప్రదాయిని మఞ్జుళభాషిణి వేదనుతే ॥

పఙ్కజవాసిని దేవసుపూజిత సద్గుణవర్షిణి శాన్తియుతే ।
జయజయ హే మధుసూదన కామిని ఆదిలక్ష్మి సదా పాలయ మామ్ ॥ 1॥

॥ ధాన్యలక్ష్మీ ॥

అహికలి కల్మషనాశిని కామిని వైదికరూపిణి వేదమయే ।
క్షీరసముద్భవ మఙ్గలరూపిణి మన్త్రనివాసిని మన్త్రనుతే ॥

మఙ్గలదాయిని అమ్బుజవాసిని దేవగణాశ్రిత పాదయుతే ।
జయజయ హే మధుసూదన కామిని ధాన్యలక్ష్మి సదా పాలయ మామ్ ॥2॥

॥ ధైర్యలక్ష్మీ ॥

జయవరవర్ణిని వైష్ణవి భార్గవి మన్త్రస్వరూపిణి మన్త్రమయే ।
సురగణపూజిత శీఘ్రఫలప్రద జ్ఞానవికాసిని శాస్త్రనుతే ॥

భవభయహారిణి పాపవిమోచని సాధుజనాశ్రిత పాదయుతే ।
జయజయ హే మధుసూదన కామిని ధైర్యలక్ష్మి సదా పాలయ మామ్ ॥ 3॥

॥ గజలక్ష్మీ ॥

జయజయ దుర్గతినాశిని కామిని సర్వఫలప్రద శాస్త్రమయే ।
రథగజ తురగపదాది సమావృత పరిజనమణ్డిత లోకనుతే ॥

హరిహర బ్రహ్మ సుపూజిత సేవిత తాపనివారిణి పాదయుతే ।
జయజయ హే మధుసూదన కామిని గజలక్ష్మి రూపేణ పాలయ మామ్ ॥ 4॥

॥ సన్తానలక్ష్మీ ॥

అహిఖగ వాహిని మోహిని చక్రిణి రాగవివర్ధిని జ్ఞానమయే ।
గుణగణవారిధి లోకహితైషిణి స్వరసప్త భూషిత గాననుతే ॥

సకల సురాసుర దేవమునీశ్వర మానవవన్దిత పాదయుతే ।
జయజయ హే మధుసూదన కామిని సన్తానలక్ష్మి త్వం పాలయ మామ్ ॥ 5॥

॥ విజయలక్ష్మీ ॥

జయ కమలాసని సద్గతిదాయిని జ్ఞానవికాసిని గానమయే ।
అనుదినమర్చిత కుఙ్కుమధూసరభూషిత వాసిత వాద్యనుతే ॥

కనకధరాస్తుతి వైభవ వన్దిత శఙ్కర దేశిక మాన్య పదే ।
జయజయ హే మధుసూదన కామిని విజయలక్ష్మి సదా పాలయ మామ్ ॥ 6॥

॥ విద్యాలక్ష్మీ ॥

ప్రణత సురేశ్వరి భారతి భార్గవి శోకవినాశిని రత్నమయే ।
మణిమయభూషిత కర్ణవిభూషణ శాన్తిసమావృత హాస్యముఖే ॥

నవనిధిదాయిని కలిమలహారిణి కామిత ఫలప్రద హస్తయుతే ।
జయజయ హే మధుసూదన కామిని విద్యాలక్ష్మి సదా పాలయ మామ్ ॥7॥

॥ ధనలక్ష్మీ ॥

ధిమిధిమి ధింధిమి ధింధిమి ధింధిమి దున్దుభి నాద సుపూర్ణమయే ।
ఘుమఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ శఙ్ఖనినాద సువాద్యనుతే ॥

వేదపురాణేతిహాస సుపూజిత వైదికమార్గ ప్రదర్శయుతే ।
జయజయ హే మధుసూదన కామిని ధనలక్ష్మి రూపేణ పాలయ మామ్ ॥8॥

Ashtalakshmi Stotram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s