ఉదయకుంకుమ నోము కథ

ఉదయకుంకుమ నోము కథ

( వివిధ ప్రాచీన/నూతన వ్రతకథల పుస్తకాలనుండి)
ఉదయకుంకుమ నోము పట్టిన ఉవిదయున్న పట్టణమున వెదకినను వెధవలేదు.

విధానము:

ప్రతిరోజూ ఉదయమే శుచియై 2-3 వీధుల చొప్పున ఒక సంవత్సరము పాటు గ్రామంలోని కన్యలకూ , ముత్తైదువులకూ అందరికీ కుంకం బొట్లు పెట్టాలి.అనంతరం సంవత్సరం తరువాత ఉద్యాపన చేసుకోవాలి.

ఉద్యాపన:

ఒక ముత్తైదువునకు తెల్లవారకుండా తలంటి నీళ్ళుపోసి తానునూ తలంటుకుని నీళ్ళుపోసుకుని చీర , రవికలగుడ్డయు ఆ ముత్తైదువునకు ఇచ్చి పిండివంటలతో భోజనము పెట్టి కుంకుమ భరిణి , దక్షిణ , తాంబూలము లొసంగి ఉద్యాపన చేసికొనవలెను. కథ తప్పిననూ వ్రతము తప్పదు . భక్తి ఉన్న ఎడల ఫలము తప్పదు.

Udayakumkuma Nomu