లలితా పఞ్చరత్నస్తోత్రమ్

ప్రాతః స్మరామి లలితావదనారవిన్దం
బిమ్బాధరం పృథులమౌక్తికశోభినాసమ్ ।
ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణికుణ్డలాఢ్యం
మన్దస్మితం మృగమదోజ్జ్వలఫాలదేశమ్ ॥ 1 ॥

దొండపండు వంటి క్రింది పెదవి, పెద్ద ముత్యముతో శోభించుచున్న ముక్కు, చెవుల వరకూ వ్యాపించిన కన్నులు, మణికుండలములు, చిరునవ్వు, కస్తూరీ తిలకముతో ప్రకాశించు నుదురు కలిగిన లలితాదేవి ముఖారవిందమును ప్రాతఃకాలమునందు స్మరించుచున్నాను.

ప్రాతర్భజామి లలితాభుజకల్పవల్లీం
రత్నాఙ్గుళీయలసదఙ్గులిపల్లవాఢ్యామ్ ।
మాణిక్యహేమవలయాఙ్గదశోభమానాం
పుణ్డ్రేక్షుచాపకుసుమేషుసృణీఃదధానామ్ ॥ 2॥

ఎర్రని రత్నములు కూర్చిన ఉంగరములు ధరించిన వ్రేళ్ళు అను చిగురుటాకులు కలదీ, మాణిక్యములు పొదిగిన బంగారు కంకణములతో శోభించుచున్నదీ, చెరకువిల్లు – పుష్పబాణములు – అంకుశము ధరించినదీ అగు లలితాదేవి భుజములను కల్పలతను ప్రాతఃకాలమునందు సేవించుచున్నాను.

ప్రాతర్నమామి లలితాచరణారవిన్దం
భక్తేష్టదాననిరతం భవసిన్ధుపోతమ్ ।
పద్మాసనాదిసురనాయకపూజనీయం
పద్మాఙ్కుశధ్వజసుదర్శనలాఞ్ఛనాఢ్యమ్ ॥ 3॥

భక్తులకోరికలను ఎల్లప్పుడూ తీర్చునదీ, సంసార సముద్రమును దాటించు తెప్పయైనదీ, బ్రహ్మ మొదలగు దేవనాయకులచే పూజింపబడుచున్నదీ, పద్మము – అంకుశము – పతాకము – చక్రము అను చిహ్నములతో ప్రకాశించునదీ అగు లలితాదేవి పాదపద్మములను ప్రాతఃకాలము నందు స్మరించుచున్నాను.

ప్రాతః స్తువే పరశివాం లలితాం భవానీం
త్రయ్యన్తవేద్యవిభవాం కరుణానవద్యామ్ ।
విశ్వస్య సృష్టవిలయస్థితిహేతుభూతాం
విశ్వేశ్వరీం నిగమవాఙ్గమనసాతిదూరామ్ ॥ 4॥

వేదాంతములచేతెలియబడు వైభవము కలదీ, కరుణచే నిర్మలమైనదీ, ప్రపంచము యొక్క సృష్టి – స్థితి – లయలకు కారణమైనదీ, విద్యలకు అధికారిణియైనదీ, వేదవచనములకూ, మనస్సులకూ అందనిదీ, పరమేశ్వరియగు లలితాభవానీ దేవిని ప్రాతఃకాలము నందు స్తుతించుచున్నాను.

ప్రాతర్వదామి లలితే తవ పుణ్యనామ
కామేశ్వరీతి కమలేతి మహేశ్వరీతి ।
శ్రీశామ్భవీతి జగతాం జననీ పరేతి
వాగ్దేవతేతి వచసా త్రిపురేశ్వరీతి ॥ 5॥

ఓ లలితాదేవీ! కామేశ్వరి – కమల – మహేశ్వరి – శ్రీశాంభవి – జగజ్జనని – వాగ్దేవత – త్రిపురేశ్వరి అను నీ నామములను ప్రాతఃకాలము నందు జపించుచుందును.

యః శ్లోకపఞ్చకమిదం లలితామ్బికాయాః
సౌభాగ్యదం సులలితం పఠతి ప్రభాతే ।
తస్మై దదాతి లలితా ఝటితి ప్రసన్నా
విద్యాం శ్రియం విమలసౌఖ్యమనన్తకీర్తిమ్ ॥ 6॥

సౌభాగ్యమును ఇచ్చునదీ, సులభమైనదీ అగు లలితాపంచరత్నమును ప్రాతఃకాలమునందు ఎవడు పఠించునో వానికి లలితాదేవి శీఘ్రముగా ప్రసన్నురాలై విద్యను, సంపదను, సుఖమును, అంతులేని కీర్తిని ప్రసాదించును.
॥ ఇతి శ్రీమచ్ఛఙ్కరభగవత్పాదాచార్య కృతం లలితా పఞ్చరత్నస్తోత్రం సంపూర్ణమ్॥

Lalita pancharatna stotram